ประวัติ BAC
บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) BAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 ประกอบกิจการสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน โดยเปิดอบรมหลักสูตรสำหรับการบินการซ่อมบำรุงเครื่องบิน และให้บริการศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารการบิน

สถาบันฝึกอบรมด้านการบินของบริษัทจัดเป็นโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพภายใต้ พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เปิดอบรมหลักสูตรการบิน 6 หลักสูตรหลัก ได้แก่

 • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License:CPL)
 • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License:PPL)
 • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating:IR)
 • หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating:MR)
 • หลักสูตรครูการบิน (Instructor Pilot:IP)
 • หลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก (Airline Transport Pilot:ATP)

  นอกจากนี้ บริษัทเปิดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานและประกอบกิจการศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษในการสื่อสารการบินโดยให้บริการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเดินอากาศยาน ได้แก่ นักบิน และพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด
 • 2020
  ประวัติ 2563
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรับนักบินพาณิชย์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียที่จบการศึกษาจาก BAC ระหว่าง BAC และ TAA
 • 2020
  2019
  ประวัติ 2562
 • BAC ได้รับการต่อใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
 • 2019
  2018
  ประวัติ 2561
 • BAC applied for establishing private aerodromes at Klong 15
 • With new flight training center at Nakhon Ratchasima, BAC training capacity increase to 470 new student pilot per years
 • 2018
  2017
  ประวัติ 2560
 • BAC entered into MoU with UTK and TAA in order to train student aircraft mechanic in Aircraft Mechanic Program (AM)
 • BAC was approved as Language Proficiency Testing Center by CAAT

  * UTK stands for Rajamangala University of Technology Krungthep
 • 2017
  about 2559 bac
  2016
  ประวัติ 2559
 • BAC entered into MoU with Thai Smile Airways ( TS ) to train TS cadets in CPL course
 • BAC got certified by ISO9001:2015 Ground training and flight training school
 • BAC increased its paid-up capital to 225.0 mm for shareholder restructuring
 • 2016
  about 2559 bac
  about 2558 bac
  2015
  ประวัติ 2558
 • Due to continuing growth in student pilot, BAC relocated the flight training center to Klong 15, Nakorn Nayok
 • 2015
  about 2558 bac
  about 2557 bac
  2014
  ประวัติ 2557
 • BAC trained first batch of student from Mae fah Luang University ( MFU ) for PPL
 • 2014
  about 2557 bac
  about 2555 bac
  2012
  ประวัติ 2555
 • BAC trained first batch of students from Assumption University (ABAC) for CPL
 • 2012
  about 2555 bac
  about 2553 bac
  2010
  ประวัติ 2553
 • BAC was granted license from OPEC to operate non-formal school (Occupation) under " Bangkok Aviation Center "

  *OPEC stands for Office of Private Education Commission
 • 2010
  about 2553 bac
  about 2551 bac
  2008
  ประวัติ 2551
 • BAC trained first batch of student from Rangsit University (RSU) for CPL
 • 2008
  about 2551 bac
  about 2550 bac
  2007
  ประวัติ 2550
 • BAC was approved as an Aviation Training Organization (ATO) by CAAT
 • BAC entered into the MoU with Thai Airways International PCL (TG) to train TG cadets in CPL course
 • BAC entered into the MoU with Thai AirAsia (TAA) to train TAA cadets in CPL course
 • 2007
  about 2550 bac
  about 2548 bac
  2005
  ประวัติ 2548
 • BAC offered the first Commercial Pilot License Course (CPL) and become the first private flight training school offering CPL course
 • BAC started its first Instrutor Pilot Program (IP) aiming to help pilots reach their potential and become an instructor pilot
 • 2005
  about 2548 bac
  2004
  ประวัติ 2547
 • BAC offered the first pilot lesson. Private Pilot License Course (PPL) Which was approved by CAAT
 • 2004
  2003
  ประวัติ 2546
 • บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 5 ล้านบาท
 • 2003

  รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

  1. นาวาอากาศโทปิยะ ตรีกาลนนท์

  2. นาวาอากาศเอกสุรัตน์ สุขเจริญไกรศรี

  3. นาวาอากาศโทพัฒน์ วินมูน

  วิสัยทัศน์

  เป็นสถาบันการฝึกอบรมด้านการบินชั้นนำที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  วัตถุประสงค์คุณภาพ

  เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคุณภาพ รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน และศูนย์ทดสอบทางภาษาของผู้ประจำหน้าที่ ให้เกิดการพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพดังนี้

  1. มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ

  2. มุ่งเน้นการเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานด้านการบินทั้งมวล เพื่อเป็นมาตราฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศ

  3. มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการบิน และจริยธรรมแก่ผู้เรียน ด้วยมาตรฐานสากล

  4. มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างสูงสุด และตระหนักถึงความสำคัญของความ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  พันธกิจ

  1. ด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานด้านการบินทั้งมวล เพื่อเป็น มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศต่อไป

  2. ด้านการพัฒนา มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรด้านอุตสาหกรรม การบิน สามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้อย่าง ทัดเทียม

  3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบปฏิบัติที่ดี มีความรู้เป็นมาตรฐาน เป็นบุคลากร ด้านการบินที่ด

  4. ด้านการบริหาร มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ตั้งเป้าหมายสู่ ความเป็นศูนย์กลางทางการบิน

  5. ด้านการผลิต มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  6. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย การตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม

  พันธกิจ

  1. ด้านการผลิต มุ่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. ด้านการพัฒนา มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลากรด้านอุตสหกรรมการบิน สามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกระแสโลกาภิวัฒน์ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้อย่างทัดเทียม
  3. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบปฏิบัติที่ดี มีความรู้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นบุคลากรด้านการบินที่ดี
  4. ด้านการบริหาร มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการบิน
  5. ด้านความปลอดภัย มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนการบินที่ยึดมั่นความปลอดภัยเป็นหลัก ในการดำเนินงานด้านการบินทั้งมวล เพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศต่อไป
  6. ด้านผู้มีส่วนได้เสียตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม

  นโยบายคุณภาพ

  บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการ เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน และศูนย์ทดสอบทางภาษาของผู้ประจำหน้าที่ที่มีมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง ความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

  การรับรอง / รางวัล

  หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรีและนักบินส่วนบุคคลซึ่งได้รับการรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศ (CAAT), การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และรับรองให้สามารถ ฝึกสอนนักเรียนต่างชาติได้ โดยนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่ BAC จะสามารถ ขอ Visa เพื่อเข้ามาเรียนและสามารถ ขอใบอนุญาต นักบินในประเทศได้ BAC ได้รับการรับรอง Aviation Training and Language Proficiency Testing Centre. (QMS) ISO 9001:2015 จากบริษัท BSI Group (Thailand) Co., Ltd. อีกด้วย ทุกหลักสูตรการเรียนการสอนของ BAC ได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  ผลลัพท์ด้านองค์กร

  Supply Chain and Partner to bring success to
  customers in a timely and high quality.

  เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่คุณสำรวจเว็บไซต์ คุกกี้ที่ถูกจัดหมวดหมู่ตามความจำเป็นจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ช่วยเราวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร คุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ แต่การเลือกไม่ใช้คุกกี้บางตัวอาจส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน
   เปิดใช้งานตลอด

   คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์โดยไม่ระบุชื่อ
   รายละเอียดคุกกี้

  • คุกกี้ที่เกี่ยวกับดำเนินการฟังก์ชัน

   คุกกี้ที่ใช้งานได้ช่วยดำเนินการฟังก์ชันบางอย่าง เช่น การแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวบรวมคำติชม และคุณสมบัติอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

  • คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

   คุกกี้ประสิทธิภาพใช้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิภาพหลักของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยในการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นสำหรับผู้เยี่ยมชม คุกกี้เก็บสถิติ

  • คุกกี้เก็บสถิติ

   คุกกี้วิเคราะห์ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไร คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าชม อัตราตีกลับ แหล่งที่มาของการเข้าชม ฯลฯ

  • คุกกี้วิเคราะห์สำหรับการโฆษณา

   คุกกี้โฆษณาใช้เพื่อจัดเตรียมโฆษณาและแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เยี่ยมชม คุกกี้เหล่านี้ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหาโฆษณาที่ปรับแต่งเอง

  • คุกกี้อื่นๆ

   คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภทอื่นๆ คือคุกกี้ที่กำลังวิเคราะห์และยังไม่ได้จัดประเภทเป็นหมวดหมู่

  บันทึกการตั้งค่า